Loại bỏ Dashboard trên macOS

Loại bỏ Dashboard trên macOS

Dashboard là một ứng dụng đã tồn tại trên macOS từ rất lâu cũng có thể là ngay từ lúc macOS được tạo ra...